Villkor

Välkomna! showdress.se erbjuder sina tjänster till dig enligt de meddelanden, termer och villkor som anges i detta avtal ("avtalet"). Dessutom, när du använder någon showdress.se tjänst (t.ex. Kundrecensioner ), kommer du att bli föremål för de regler, riktlinjer, policys, termer och villkor som gäller för sådana tjänster, och de införlivas i detta avtal genom denna referens. showdress.se förbehåller sig rätten att ändra denna webbplats och dessa villkor när som helst.

Åtkomst, surfa, eller på annat sätt använda webbplatsen visar att du godkänner alla villkor i detta avtal. Läs igenom detta avtal noggrant innan du fortsätter.

Användning av webbplatsen:

Du försäkrar att du är minst 18 år gammal eller besöker webbplatsen under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal ger showdress.se härmed en begränsad, återkallelig, icke-överförbar och icke-exklusiv licens att komma åt och använda webbplatsen genom att visa den på din webbläsare bara för att handla för personlig objekt som säljs på webbplatsen och inte i kommersiellt bruk eller användning på uppdrag av tredje part, med undantag för vad som uttryckligen tillåts av showdress.se i förväg. Varje överträdelse av detta avtal skall resultera i omedelbar återkallelse av tillstånd som beviljats i denna punkt utan förvarning.

Förutom vad som tillåts i stycket ovan får du inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra ut, överföra, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, reverse engineering, demontera , dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den inte uttryckligen tillåts showdress.se skriftligen . Du får inte göra någon kommersiell användning av någon av de uppgifter som lämnats på webbplatsen eller göra någon användning av webbplatsen till förmån för ett annat företag, såvida inte uttryckligen tillåtet enligt showdress.se i förväg. showdress.se förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton, och / eller annullera beställningar efter eget gottfinn , inklusive, utan begränsning, om showdress.se tror att kunden agerande bryter mot tillämplig lag eller är skadligt för showdress.se intressen.

Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera genom denna webbplats något innehåll, information eller annat material som (a) bryter eller strider mot upphovsrätt, patent, varumärken, servicemärken , affärshemligheter eller andra äganderätter av någon person; (B) är ärekränkande, hotande, kränkande, obscent, oanständigt, pornografiskt, eller kan ge upphov till civilt eller straffrättsligt ansvar enligt eller internationell rätt; eller (c) omfattar alla buggar, virus, maskar, fälla dörrar, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper. showdress.se kan ge dig ett lösenord och kontoidentifierings så att du kan komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller identifiering, kommer du anses ha tillstånd att få tillgång till och använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal, och showdress.se har ingen skyldighet att undersöka tillståndet eller källan till alla sådan tillgång eller användning av webbplatsen.

Du kommer att vara ensam ansvarig för all tillgång till och användning av denna webbplats med alla som använder lösenord och identifiering ursprungligen tilldelats till dig om sådan tillgång till och användning av denna webbplats eller inte faktiskt godkänts av dig, inklusive, utan begränsning, all kommunikation och transmissioner och alla förpliktelser (inklusive, utan begränsning, finansiella åtaganden) uppkommer genom en sådan tillgång eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och sekretessen för lösenordet och identifiering tilldelas dig. Du ska omedelbart meddela showdress.se om eventuell otillåten användning av ditt lösenord eller identifiering eller något annat brott eller hotande överträdelse av Webbplatsen säkerhet.

Recensioner och kommentarer

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i detta avtal eller på webbplatsen, något som du skickar eller post till platsen och / eller ge showdress.se, inklusive, utan begränsning, idéer, know-how, teknik, frågor, recensioner, kommentarer och förslag (kollektivt, "bidrag") är och kommer att behandlas som icke-konfidentiell och utan äganderätt, och genom att lämna eller inlägg godkänner du oåterkalleligen licensiera posten och alla immateriella rättigheter i samband med detta (exklusive de moraliska rättigheter som upphovs höger) showdress.se utan kostnad och showdress.se ska ha royaltyfri, världsomfattande, evig, oåterkallelig och överförbar rätt att använda, kopiera, distribuera, visa, publicera, utföra, sälja, hyra ut, överföra, anpassa, skapa härledda verk från sådana bidrag på något sätt och i någon form, och att översätta, ändra, bakåtkompilera, ta isär eller dekompilera sådana bidrag. Alla bidrag ska automatiskt bli den enda och exklusiva egendom showdress.se och får inte tillbaka till dig och du samtycker till att inte göra några tvister i samband med all användning av posten genom showdress.se i framtiden.

Du garanterar att dina sändningar, helt eller delvis, är tydliga och fria från IP rätt intrång, tvister eller anspråk från tredje part. showdress.se tar inget ansvar för missbruk av upphovsrätten eller andra rättigheter för tredje part av dig. Du förbinder sig att försvara för och ersätta sponsorn mot eventuella förluster som orsakats på grund av användningen av de uppgifter som för något ändamål.

Utöver de rättigheter som gäller för alla Submission, när du skriva kommentarer eller recensioner på webbplatsen, du också ge showdress.se rätten att använda det namn som du skickar med en översyn, kommentar, eller annat innehåll, om någon, i samband med en sådan översyn, kommentar, eller annat innehåll. Du representerar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till recensioner, kommentarer och annat innehåll som du lägger upp på denna webbplats och att användningen av dina recensioner, kommentarer eller annat innehåll av showdress.se inte inkräkta på eller kränka rättigheterna för någon tredje part. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda showdress.se eller tredje part som till ursprunget av sändningar eller innehåll. showdress.se kan, men skall inte vara skyldig att ta bort eller ändra några bidrag (inklusive kommentarer eller recensioner) av någon anledning.

Upphovsrätt

All text, grafik, fotografier eller andra bilder, knappar, ikoner, ljudklipp, logotyper, slogans, firmanamn eller ord programvara och annat innehåll på webbplatsen för showdress.se (kollektivt "Innehåll"), tillhör uteslutande showdress.se eller dess lämpliga innehållsleverantörer. Du får inte använda, reproducera, kopiera, modifiera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, offentligt framföra, distribuera eller kommersiellt exploatera något av innehållet eller på annat sätt förfoga över någon av innehållet på ett sätt som inte är tillåtet enligt showdress.se, utan showdress.se uttryckliga skriftliga medgivande. Användningen av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och utvinning verktyg på showdress.se liksom användningen av showdress.se varumärken eller servicemärken i metataggar är strängt förbjudet. Du kan visa och använda Innehållet endast för din personliga information och för shopping och beställning på webbplatsen och inte för något annat ändamål. Samlingen, arrangemang och montering av allt innehåll på denna webbplats ( "Sammanställning") uteslutande till showdress.se. Du får inte använda showdress.se innehålls eller sammanställning på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar showdress.se eller på något sätt som kan orsaka förvirring eller brott mot tillämpliga lagar eller förordningar. All programvara som används på denna webbplats ( "Programvaran") tillhör showdress.se och / eller dess programvaruleverantörer. Innehållet, sammanställning och programvaran är alla skyddade enligt statliga, nationella och internationella lagar om upphovsrätt. Alla rättigheter som inte uttryckligen är beviljade tillhör showdress.se. Överträdelser kommer att åtalas den fulla omfattningen av lagen.

Showdress.se erkänner och respekterar all upphovsrätt och varumärken. Som sådan, någon användning av TV, spelfilm, musik, film festival eller andra namn eller titlar har ingen koppling till showdress.se och är den enda egendom upphovsrätt eller varumärkesinnehavare . Våra klänningar är inspirerade av kändis stil och är våra återgivningar av objektets bärs av kändisar på dina favoritteveprogram och den röda mattan, men de inte är godkända, som godkändes av, eller som är ansluten till dessa visar på något sätt och är inte avsedda som överträdelser av alla registrerade varumärken eller upphovsrätt.

Immaterialrättsintrång Policy

Det är politik showdress.se att vidta lämpliga åtgärder när det är nödvändigt för att upprätthålla och erkänna alla relevanta staten, federala och internationella lagar i samband med material som påstås göra intrång något varumärke, upphovsrätt, patent och alla eller någon annan immaterialrätt . Om du är en intellektuell ägare äganderätt och du tror att showdress.se säljer, erbjuder till försäljning, eller gör dem tillgängliga varor och / eller tjänster som gör intrång dina immateriella rättigheter, sedan skicka följande information i sin helhet [email protected]
Information som krävs
      1. En elektronisk eller fysisk signatur från den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv som påstås ha kränkts;
      2. En beskrivning av påstås göra intrång arbete eller material;
      3. En beskrivning av var materialet som gör intrång finns på sajten (produkt (er) URL);
      4. Tillräcklig information för att tillåta oss att kontakta dig, såsom din adress, telefonnummer och e-postadress;
      5. Ett uttalande av dig att du har goda skäl att tro att den omstridda användningen av materialet inte har godkänts av upphovsrätten eller annan äganderätt ägare, dennes agent eller lagen;
      6. Identifiering av immateriella rättigheter som du hävdar överträds av webbplatsen (. T.ex. "XYZ copyright", ". ABC varumärke, Dnr 123456, registrerade 1/1/04", etc);
      7. Ett uttalande från dig om att ovanstående information och anmälan är korrekt, och under ed, att du är upphovsrättsinnehavaren eller har fullmakt att agera på uppdrag av ägaren vars exklusiva rättighet påstås ha åsidosatts.

Uppsägning och Följd av uppsägning

Förutom andra rättsliga eller rättvis prövning, showdress.se kan utan förvarning till dig, omedelbart säga upp avtalet eller återkalla någon eller alla dina rättigheter som beviljas enligt detta avtal. Vid uppsägning av detta avtal, ska du omedelbart upphöra med all tillgång till och användning av webbplatsen och showdress.se skall, utöver andra juridiska eller skälig kompensation, omedelbart återkalla alla lösenord (s), och konto identifiering utfärdas till dig och förneka din tillgång till och användning av denna webbplats helt eller delvis. Uppsägning av detta avtal skall inte påverka de rättigheter och skyldigheter (inklusive, utan begränsning, betalningsförpliktelser ) Parternas uppstår före dagen för uppsägning.

Disclaimer och ansvarsbegränsning

Om inte annat föreskrivs i standardförsäljningsvillkor som styr samma för varje produkt på denna webbplats, denna plats, de produkter som erbjuds till försäljning på den och de transaktioner som utförs genom det tillhandahålls av showdress.se på en "befintligt skick" . showdress.se ger inga presentationer eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, att driften av webbplatsen eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på denna webbplats förutom vad som anges här i den utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag, showdress.se frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, någon överträdelse, titel, tyst njutning, korrekta data och systemintegration. denna webbplats kan innehålla felaktigheter, misstag eller tryckfel. showdress.se garanterar inte att innehållet kommer att vara oavbruten eller felfri. i den utsträckning som lagen tillåter, kommer showdress.se inte hållas ansvariga för eventuella skador av något slag till följd av användning av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, indirekta tillfälliga, bestraffande, avskräckande, speciella eller följdskador. i den utsträckning som tillåts av gällande lag, showdress.se totala ansvar gentemot dig för eventuella skador (oavsett grunden för åtgärden) får inte överstiga i den sammanlagda storleken på de avgifter som faktiskt betalats av dig för att showdress.se under månaden omedelbart föregår handling påstås ge upphov till showdress.se ansvar.

För acceptans

Observera att det kan finnas vissa order som vi inte kan acceptera och måste avbryta. showdress.se förbehåller sig rätten att på eget gottfinnande , att vägra eller annullera order av någon anledning. Vissa situationer som kan leda till att beställningen annulleras innefattar begränsningar av kvantiteter som är tillgängliga för inköp, felaktigheter eller fel i produkten eller prisinformation, eller problem som identifierats av våra krediter och bedrägeri undvikande avdelning. Vi kan också kräva ytterligare kontroller eller information innan du accepterar valfri ordning. Vi kontaktar dig om alla eller någon del av din beställning annulleras eller om ytterligare information krävs för att ta emot din beställning.

Tryckfel

Medan showdress.se strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt och prisinformation, prissättning eller tryckfel kan förekomma . showdress.se kan inte bekräfta priset på ett objekt förrän du beställer. I händelse av att ett objekt är noterat vid ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av ett fel i prissättningen eller produktinformation skall showdress.se har rätt, på eget gottfinnande , att vägra eller annullera alla beställningar för det objektet. I händelse av att ett objekt är mis-priced, showdress.se kan efter eget gottfinn antingen kontakta dig för instruktioner eller avboka din beställning och meddela dig om sådana avbokning.

Prissättning i olika valutor

Prissättning av produkter som säljs av showdress.se bygger på siffror som beräknats i US dollar (US $). Priserna visas i andra valutor omvandlas från amerikanska dollar enligt den mest aktuella omvandlingsfrekvens . På grund av fluktuerande valutavärden , priser som visas i icke-US. Valörer av valuta på webbplatsen, utom på den enskilda produktsidan , kanske inte den mest aktuella. Områden i den plats där icke-US. Valörer av valuta kan vara felaktig inkluderar, men är inte begränsade till, PR banderoller, reklamsidor, och information om produktkategorisidor . Det pris som visas på en enskild produktsida , oavsett valuta valör, är det aktuella priset du är skyldig att betala showdress.se, exklusive frakt.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje part. Du bekräftar att showdress.se är inte ansvarig för driften av eller innehåll som finns på eller genom någon sådan webbplats.

Rättsmedel medel

Du samtycker till att showdress.se s botemedel på lag för någon faktisk eller hotande överträdelse av detta avtal skulle vara otillräckliga och att showdress.se skall ha rätt till särskilt prestanda eller förelägganden, eller båda, utöver eventuella skador som showdress.se kan vara laglig rätt att återhämta sig, tillsammans med skäliga kostnader för någon form av tvistlösning, inklusive, utan begränsning, advokatkostnader.

Ingen rätt eller avhjälpa av showdress.se skall inte förekomma någon annan, vare sig på lag eller i eget kapital, inklusive, utan begränsning, skador förelägganden, advokatkostnader och kostnader.

Något fall av avstående från showdress.se av sina rättigheter eller rättsmedel enligt dessa villkor skall innebära någon skyldighet att bevilja något liknande, framtida eller andra undantaget.

Company name:IMERLE LTD Address:Union House, 111 New Union Street, Coventry, England, CV1 2NT